Medlemskap i Swedish Fascia Vibes med Atlasbalans M1:

 • Produkt: Tillgång till M1 inkl. tillhörande batteri, väska, bälte, extra kabel och 3 spetsar
 • Metod: Tillgång till Atlasbalans användarportal, akademi för fortbildning, användargrupper på Facebook, internationella nätverk och möjlighet att delta på användarträffar och utbildningar till förmånligt pris.
 • Interface: Egen sida på Atlasbalans digitala plattform för marknadsföring och försäljning, rättighet att använda Atlasbalans varumärken, tillgång till beställning av trycksaker och reklammaterial samt access till Atlasbalans internutbildning för kundvård och lokal marknadsföring.

Medlemskap i Swedish Fascia Vibes med Atlasbalans M2:

 • Produkt: Tillgång till M2 inkl. tillhörande batteri, väska, bälte, extra kabel och 6 spetsar
 • Metod: Tillgång till Atlasbalans användarportal, akademi för fortbildning, användargrupper på Facebook, internationella nätverk och möjlighet att delta på användarträffar och utbildningar till förmånligt pris.
 • Interface: Egen sida på Atlasbalans digitala plattform för marknadsföring och försäljning, rättighet att använda Atlasbalans varumärken, tillgång till beställning av trycksaker och reklammaterial samt access till Atlasbalans internutbildning för kundvård och lokal marknadsföring.

Priser och försäljningsvillkor:

 • Alla priser är exkl. moms
 • Startavgift M1: 15 000 kr
 • Startavgift M2: 15 000 kr
 • Alt 1: Bindningstid 36 mån, 2000 kr/månad
 • Alt 2: Bindningstid 12 mån, 2500 kr/månad
 • Betalningsvillkor: Fakturering av startavgift sker vid leverans. Månadskostnaden debiteras via det betalkort som medlemmen registrerar vid avtalsstart. Månadskostnaden debiteras i förskott.
 • Leverans: PostNord 1 arbetsdags leveranstid. Atlasbalans ansvarar inte för ev. sen leverans av PostNord
 • Service/utbytesavtal: Vid fel skickas maskinen till Atlasbalans och en utbytesmaskin skickas till användaren inom 1-2 arbetsdagar efter att Atlasbalans har fått den gamla maskinen. Hyrestagaren har dessutom möjlighet att en gång per kalenderår byta in maskinen mot en uppdaterad maskin med senaste programvara utefter behov (gäller enbart maskin, ej batteri).
 • Avtalsstart och avtalsperiod: Avtalsperioden gäller i 36 månader från avtalsstart med finansbolag. Efter avtalsperioden har hyrestagaren möjlighet till 12-36 månaders förlängning.

Allmänna villkor

1. Bakgrund och definitioner

Med ”RH” avses i dessa allmänna villkor Rättighetshavaren tillika hyresgivaren. Med ”Medlemmen” avses i dessa allmänna villkor den som använder sig av RHs tjänster och varumärken. De finns beskrivna i ”Handböckerna” på Atlasbalans inloggningssida på internet, user.atlasbalans.com. RH låter Medlemmen använda varumärkena samt använda, marknadsföra och sälja tjänsterna, så länge det här avtalet är giltigt. Det finns andra Användare till tjänsterna och varumärket, och Medlemmen ingår i ett nätverk av andra Användare.

2. Parternas rättsliga ställning

Medlemmen är en självständig näringsidkare, som innehar F-skattesedel. I förhållande till kunder ingår Medlemmen i ett nätverk av andra Användare som marknadsför och säljer tjänster under namnet Swedish Fascia Vibes, Atlasbalans, Swedish Fascia Vibes och/eller andra varumärken beskrivna i ”Handböckerna”. Medlemmen är skyldig att följa ”Handböckerna”. I de fall där Medlemmen säljer och marknadsför andra tjänster, agerar Medlemmen under eget namn, eller via Atlasbalans hemsida enligt överenskommelse.

3. Betalning med kort

Abonnemangsavgiften för Medlemskapet kommer att debiteras ditt kort 1-4 dagar efter leverans. Därefter varje månad från ditt kort på den kalenderdag som motsvarar den första dagen för betalningsdelen av ditt medlemskap. I vissa fall kan datumet för betalningen ändras, till exempel om din Betalningsmetod inte har kunnat bekräftas eller om ditt betalda abonnemang började på ett datum som inte finns under en given månad. Om vi inte lyckas debitera ditt betalkort efter flera upprepade försök skickas en faktura ut till din registrerade e-post adress. Du får information om denna ändring via epost. Vill du uppdatera dina kortuppgifter, måste du själv ange dessa på Mina Sidor (samma sida som du använde för att registrera ditt kort). Av säkerhetsskäl kan inte vår kundtjänst hantera dina kortuppgifter.

4. Tjänster som omfattas av avtalet

Tjänster, varumärken och övriga kännetecken framgår av ”Handböckerna”. Om RH kontinuerligt utvecklar nya tjänster, processer samt utvecklar existerande tjänster och produkter, är parterna överens om att RH har rätt att lägga ned tjänster, tillföra nya och förändrade tjänster, samt byta eller ändra processer, teknologi och koncept, utan att fråga Medlemmen.

5. Konkurrerande verksamhet och sekretess

Parterna är överens om att Medlemmen inte ska sälja andra behandlingar än de som anges i ”Handböckerna” under namnen Swedish Fascia Vibes och/eller Atlasbalans, om inte annan överenskommelse görs skriftligt. Medlemmen förbinder sig att inte utlämna konfidentiell information till tredje man, och att förvara erhållna handlingar, anteckningar, teknologi och apparater eller elektronisk dokumentation, så att obehörig inte kan få tillgång till dem. Kontakt med media sköts av RH, om inget annat skriftligen är överenskommet. Mediaförfrågningar till Medlemmen rörande tjänster angivna i ”Handböckerna” ska hänvisas till RH.

6. Varumärken, kännetecken m.m.

Vid marknadsföring av tjänster som omfattas av det här avtalet skall Medlemmen använda RHs varumärken, kännetecken och övriga benämningar, och inte någon annans. Den här rätten och skyldigheten är begränsad till giltighetstiden för det här avtalet. Medlemmen måste omgående informera RH om intrång, eller misstanke om det, i varumärken eller andra immateriella rättigheter sker.

7. Efterlevnad och information

I syfte att upprätthålla varumärkets renommé och identitet samt kvalitet och anseende får RH kontrollera Medlemmens verksamheter. Medlemmen ger RH rätt att ta del av all tillgänglig information om verksamheten, som omfattas av detta avtal. Informationen ska ges utan dröjsmål. Medlemmen har också rätt att kontrollera att Medlemmen följer villkoren i avtalet bl.a. genom oanmälda besök under normal affärstid.

8. Vidareöverlåtelse av avtalet

Rättigheter eller skyldigheter enligt det här avtalet får inte, överlåtas eller pantsättas utan RHs skriftliga godkännande. Sådant godkännande får inte vägras utan sakliga skäl. RH har rätt att överlåta och pantsätta rättigheter enligt avtalet.

9. Avtalstid och uppsägning

Detta avtal träder i kraft vid undertecknandet och gäller enligt specifikation ovan. Önskar Medlemmen säga upp avtalet skall detta meddelas till RH 90 dagar före ordinarie avtalstids (eller förlängningsperiods) utgång. Sägs inte avtalet upp förlängs avtalet automatiskt med 3 månader i taget.

10. Påföljder vid kontraktsbrott eller insolvens

Part äger rätt att, efter skriftlig tillrättavisning och uppmaning om rättelse inom 10 dagar, säga upp avtalet till omedelbart upphörande; Om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet; eller; Om den andra parten vid upprepade tillfällen vägrar att uppfylla viss förpliktelse. Utöver det får part säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten försätts i konkurs, ingår rekonstruktionsförfarande, träder i likvidation, eller annan icke tvistig förbindelse. Part som lidit skada till följd av avtalsbrott skall av motparten gottgöras för uppkommen skada. Har avtalsbrott begåtts från Medlemmen sida måste denne visa att detta inte medfört skada.

11. Följder av avtalets upphörande

Upphör avtalet får Medlemmen inte längre utnyttja de tjänster, koncept, varumärken och övriga kännetecken som omfattas av det här avtalet.

12. Återlämnande

Medlemmen ska på egen bekostnad och risk återlämna objektet till RH på av denne anvisad plats senast första arbetsdagen efter avtalstidens respektive förlängningsperiodens utgång, om inte annat skriftligen avtalats. Vid förseningen ska RH ersättas med 1/30 månadsavgift per dag efter detta återlämningsdatum till dess objektet är återlämnat. Om objektet vid återlämnandet är i sämre skick än vad som är normalt med hänsyn till ålder och normal användning har RH på Medlemmens bekostnad rätt att åtgärda sådana brister i objektets skick.

13. Ansvar, force majeure och tvist

RH ansvarar inte för personskador som uppkommer hos Medlemmen. Detsamma gäller för andra skador om inte Medlemmen kan visa att RH vållat skadan uppsåtligen. Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet (”befriande omständighet”), som ligger utanför parts kontroll och som förhindrar fullgörandet av det. Så snart hindret upphör skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom befriande omständighet skall anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad och därmed jämställda omständigheter, dock icke en finanskris. Part som önskar åberopa force majeure skall utan dröjsmål meddela den andra parten om det.

Uppkommer tvist om tolkning och tillämpning av avtalet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska tvisten avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

14. Meddelanden

Uppsägning eller andra meddelanden ska ske skriftligen till adress som parterna har gett till varandra. Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda två dagar efter det är skickat. Parts adressändring ska omgående meddelas motparten. Sker kommunikation genom e-mail ska mottagen bekräfta att denne har uppfattat det som om denne har fått ett brev.

15. Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter som Medlemmen lämnar i samband med avtalets tecknande eller som registrerats vid annan kontakt med RH behandlas av RH för god service, genomförande av tjänster och korrekt administration av avtalet. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid t-ex uppdatering av adressuppgifter. Om Medlemmen vill få information om vilka personuppgifter som behandlas av RH kan Medlemmen skriftligen begära uppgift om detta på någon av de adresser som anges på hemsidan. Läs mer om Atlasbalans integritetspolicy och hantering av personuppgifter här.